AKIYOSHI MORITA / stylist

AKIYOSHI MORITA : http://akiyoshimorita.com/